Slide 5
Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1

Opieka Psychiatryczna Lubelskie

Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie informuje, że od 1 stycznia 2015 r. rozpoczął realizację projektu ,,Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich”  umowa Nr /IS-2/40/NCBR/2015, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu ,,Innowacje Społeczne’’.

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Publicznego i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Ramy czasowe trwania projektu:

01.01.2015 r. – 30.04.2016 r. faza badawcza

01.05.2016 r. -30.09.2016 r. faza pilotażowa

Cel projektu:

zwiększenie efektywności współpracy podmiotów działających w obszarze

leczenia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie ułatwienia integracji społecznej

i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem zasobów społeczności

lokalnej.

Cele szczegółowe:

  • zbadanie zjawiska wykluczenia i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarach wiejskich;
  • dokonanie badań w zakresie roli administracji
  • publicznej w procesie wykonywania zadań z zakresu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
  • stworzenie i wdrożenie systemu interwencji społecznej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich rodzin, mającej na celu ograniczenie przypadków wykluczania społecznego tych osób;
  • wzmocnienie działań na rzecz aktywności partnerstwa międzysektorowego w kreowaniu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
  • podejmowanie wspólnych działań na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu środowiskowej opieki psychiatrycznej;
  • rozpowszechnienie koncepcji interwencji w środowiskach lokalnych.

Produkt finalny:

stworzenie i wdrożenie woluntarystycznego modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich.